Έδρα: Σόλωνος 5Α,15232 Χαλάνδρι - Εργοστάσιο: Αναβρυτής 5,11143 Αθήνα, Τηλ.(210)2025813,(210)2111527, Fax.(210)2111528